۱۳۹۱ تیر ۲۴, شنبه

اندازه گیریها
من دقیق اندازه گیریهارو میزارم براتون چون خیلی ها سوال کرده بودن


1 cup = 236.6 cubic centimeters = 236.6 cc = 236.6 milliliter


کاپ به گرم


------------------


آرد و پودر قند


1/8 cup = 15 grams


1/4 cup = 30 grams


1/3 cup = 40 grams


3/8 cup = 45 grams


1/2 cup = 60 grams


5/8 cup = 70 grams


2/3 cup = 75 grams


3/4 cup = 85 grams


7/8 cup = 100 grams


1 cup = 110 grams


____________________


شکر قهوه ای


1/8 cup = 25 grams


1/4 cup = 50 grams


1/3 cup = 65 grams


3/8 cup = 75 grams


1/2 cup = 100 grams


5/8 cup = 125 grams


2/3 cup = 135 grams


3/4 cup = 150 grams


7/8 cup = 175 grams


1 cup = 200 grams


______________________


کره یا مارگارین1/4 cup = 55 grams


1/3 cup = 75 grams


3/8 cup = 85 grams


1/2 cup = 115 grams


5/8 cup = 140 grams


2/3 cup = 150 grams


3/4 cup = 170 grams


7/8 cup = 200 grams


1 cup = 225 grams


__________________


آرد کیک


1/8 cup = 10 grams


1/4 cup = 20 grams


1/3 cup = 25 grams


3/8 cup = 30 grams


1/2 cup = 50 grams


5/8 cup = 60 grams


2/3 cup = 65 grams


3/4 cup = 70 grams


7/8 cup = 85 grams


1 cup = 95 grams


____________________


کاکائو


1/8 cup = 15 grams


1/4 cup = 30 grams


1/3 cup = 40 grams


3/8 cup = 45 grams


1/2 cup = 60 grams


5/8 cup = 70 grams


2/3 cup = 75 grams


3/4 cup = 85 grams


1cup = 125 grams


____________________


شکر معمولی‌1/8 cup = 30 grams


1/4 cup = 55 grams


1/3 cup = 75 grams


3/8 cup = 85 grams


1/2 cup = 115 grams


5/8 cup = 140 grams


2/3 cup = 150 grams


3/4 cup = 170 grams


7/8 cup = 200 grams


1 cup = 225 grams

______________________


معادل اندازه گیری آشپزی


16 tablespoons = 1 cup


12 tablespoons = 3/4 cup


10 tablespoons + 2 teaspoons = 2/3 cup


8 tablespoons = 1/2 cup


6 tablespoons = 3/8 cup


5 tablespoons + 1 teaspoon = 1/3 cup


4 tablespoons = 1/4 cup


2 tablespoons = 1/8 cup


2 tablespoons + 2 teaspoons = 1/6 cup


1 tablespoon = 1/16 cup


2 cups = 1 pint


2 pints = 1 quart


3 teaspoons = 1 tablespoon


48 teaspoons = 1 cup


________________________


Granulated sugar: 1 cup = 220 grams


Brown sugar: 1 cup, packed = 200 grams


Sifted white flour: 1 cup = 125 grams


White rice, uncooked: 1 cup = 185 grams


White rice, cooked: 1 cup = 175 grams


Butter: 1 cup = 227 grams


Almonds, slivered: 1 cup = 108 grams


Oil: 1 cup = 224 grams


Maple syrup: 1 cup = 322 grams


Milk, non-fat: 1 cup = 245 grams


Milk, sweetened condensed: 306 grams


Broccoli, flowerets: 1 cup = 71 grams


Raisins: 1 cup, packed = 165 grams


Milk, dry: 1 cup = 68 grams


Yogurt: 1 cup = 245 grams


Water: 1 cup = 236 grams


Confectioners sugar: 1 C = 110 g


Cocoa: 1 C = 125 g


_________________________


اینم به قاشق و گرم و انس کامل


3 teaspoons = 1 tablespoon= 1/2 ounce= 14.3 grams


2 tablespoons= 1/8 cup= 1 ounce= 28.3 grams


4 tablespoons= 1/4 cup= 2 ounces= 56.7 grams


5 1/3 tablespoons= 1/3 cup= 2.6 ounces= 75.6 grams


8 tablespoons= 1/2 cup= 4 ounces= 113.4 grams


12 tablespoons= 3/4 cup= 6 ounces= 170 grams


16 tablespoons= 1 cup= 8 ounces= 226.8 grams


32 tablespoons= 2 cups= 16 ounces= 453.6 grams


64 tablespoons= 4 cups= 32 ounces= 907.2 grams
_______________________________


پوند به کیلو گرم


1 pound 454 grams


1.1 pounds 500 grams2.2 pounds 1000 grams [1 kilo]


_______________________________


تبدیل دمای فر


Gas 1 = 140ºC = 275ºF


Gas 2 = 150ºC = 300ºF


Gas 3 = 160ºC = 325ºF


Gas 4 = 180ºC = 350ºF


Gas 5 = 190ºC = 375ºF


Gas 6 = 210ºC = 400ºF


Gas 7 = 220ºC = 425ºF


Gas 8 = 230ºC = 450ºF


Gas 9 = 240ºC = 475ºF


_______________________________
تبدیل مقیاس


1/4 teaspoon = 1 ml


1/2 teaspoon = 2 ml


1 teaspoon = 5 ml


1 tablespoon = 15 ml = 14 grams = 1/2 oz


1/4 cup = 65 ml


1 cup = 250 ml


30g = 1oz


3 teaspoons = 1 tablespoon


1/2 tablespoon = 1-1/2 teaspoons=7grams


10-2/3 tablespoons = 2/3 cup


12 tablespoons = 3/4 cup


16 tablespoons = 1 cup


6 tablespoons = 8 fluid ounces


1/8 cup = 2 tablespoons=1 fluid ounce


1/4 cup = 4 tablespoons


1/4 cup = 2 fluid ounces


1/3 cup = 5 tablesp. + 1 teasp.


1/2 cup = 8 tablespoons


1 cup = 16 tablespoons


1 cup = 8 fluid ounces


1 liter = approx. 4 cups or 1 quart


1 cup butter = 225 grams


1 stick butter = 113 grams = 1/2 cup


1 tbsp butter = 14.18 grams


1 tsp butter = 4.73 grams

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر